Deltagerbetingelser

1.            CEWE Skandinavia med säte i Olslo, Norge, nedan kallat CEWE, arrangerar fototävlingen sammen med Riksförbundet Svenska Fotografer (heretter kalt RSF).. Det slutliga urvalet av vinnarmotiven görs av en jury.
 

2.            Inom ramen för huvudtävlingen sker även tematiska specialtävlingar som pågår under kortare tid. Dessa specialtävlingar anordnas regionalt i olika länder och med olika samarbetspartners. Deltagarvillkoren för huvudtävlingen gäller för alla specialtävlingar. Avvikande regler anges på respektive tävlingsplattform.
 

3.            Fysiska personer som har fyllt 18 år får delta i tävlingen. Deltagande är inte begränsat till arrangörens kunder och inte heller beroende av att deltagare köper en vara eller tjänst. Om en deltagares rättsliga handlingsförmåga är begränsad krävs samtycke från vederbörandes juridiska representant. Personer som är anställda på CEWE, deras anhöriga samt alla som har deltagit i att skapa konceptet och omsätta fototävlingen får inte delta i tävlingen. Dessutom förbehåller sig arrangören rätten att utifrån eget gottfinnande utesluta personer från att delta i tävlingen om det finns berättigade skäl, exempelvis

  1. vid brott mot de här deltagarvillkoren
  2. vid illojalt uppförande

3.3  vid manipulation som syftar till att förbättra vinstchanserna eller jämförbara fördelar, samt

3.4  vid felaktig eller vilseledande information i samband med registrering eller inlämning av bilder.

4.            Deltagare kan ladda upp max. 100 bilder som vederbörande själv har tagit och själv har obegränsad upphovs- och nyttjanderätt till och vars motiv inte strider mot lagstadgade bestämmelser i ursprungslandet, juridiska bestämmelser i EU eller de avbildade personernas rättigheter, i de tio kategorierna ”Landskap”, ”Människor”, ”Natur”, Sport”, ”Arkitektur och teknik”, ”Mat”, ”Resor och kultur”, ”Djur”, ”Hobby och fritid” samt ”Flygfotografi” t.o.m. 31 maj 2021. Deltagande är endast möjligt online via tävlingens webbplats. Bilder som skickas via vanlig post eller på annat sätt beaktas inte.

 

5.            Varje deltagare kan förvalta sina uppladdade bilder samt uppgifter och beskrivningarna till bilderna via sitt personliga användarkonto. Bilderna som laddas upp måste vara minst 1080 x 1080 pixlar och maximalt 22 megabyte (MB). Endast JPEG-format tillåts. Dessutom måste varje version av den uppladdade bilden föreligga i originalstorlek som organisatörerna kan förfråga från deltagarna för att eventuellt kunna använda bilderna för publicering på utställningar eller tryckt media inom ramen för de framställda marknadsföringsaktiviteterna.
 

6.            Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att radera bilder som tydligt avviker från riktlinjerna för temat. Raderingen av bilderna aviseras inte. Dessutom förbehåller sig arrangören rätten att när som helst och utan föregående meddelande genomföra ändringar i eller tillägg till tävlingsinnehållet, även om detta kan påverka villkoren för deltagandet i tävlingen.

7. Genom att delta i tävlingen beviljar deltagaren CEWE samt företag förbundna med CEWE oåterkallelig, permanent och platsobunden nyttjanderätt av den uppladdade bilden/de uppladdade bilderna för sitt PR-arbete. Detta sker uteslutande i samband med den här tävlingen eller framtida tävlingar – samt efterföljande kommunikation som deltagaren har deltagit i. Det omfattar att CEWE och RSF får publicera, kopiera, avbilda och distribuera bilden/bilderna i egenreklam- och publicitetssyften i samband med fototävlingen.

Denna tillåtelse omfattar användning av de inskickade bilderna för alla mediekanaler, både tryckta och digitala, samt utställningar

  1. visning på utställningar,
  2. auktionering av utställningsföremål till välgörande ändamål,

7.3  publicering på Internet och sociala nätverk (ev. inklusive anpassning till formatet på specifika kanaler, exempelvis Facebook, Instagram och Snapchat),

7.4  användning i andra publikationer, även rapportering i pressen genom tredje part, samt

7.5  presentation av tjänsterna från CEWE-fototävlingar.

7.6  Publicering i en CEWE FOTOBOK för CEWE Photo Award som kan komma att delas med tredje part för marknadsföring av CEWE Photo Award och för vilken det kan komma att tas betalt, endast för att täcka produktionskostnader.

För kommersiell användning som går utöver detta behövs ett speciellt godkännande av deltagaren.

  1. Med deltagandet bekräftar deltagaren att deltagaren är upphovsmannen till de uppladdade bilderna och därmed har obegränsad nyttjanderätt till bilderna. Dessutom bekräftar deltagaren att foton som deltagaren laddade upp inte tillhör tredje parts rättigheter; framför allt att alla personer som avbildas på bilderna godkänner de angivna användningarna och att tredje parts skyddsrätt inte skadas av dessa användningar. Deltagaren friställer CEWE och RSF från allt ansvar för krav från tredje part.

 

9.            I sambandet med arrangörens publicering av de inskickade bilderna kommer deltagarens fullständiga namn att uppges.
 

10.         Deltagaren försäkrar att innehållet i de överförda bildfilerna inte strider mot gällande lagar och bestämmelser, framför allt mot distribution av barnpornografi (§§ 184 ff. StGB, tyska straffrättslagen). Inskickade bilder med innehåll som lagbrott, våldsförhärligande, pornografi, rasism eller annat anstötligt material som har till syfte att manipulera tävlingen, kommer att tas bort av arrangören. Raderingen av bilderna aviseras inte.
 

11.         Det utgår ingen ersättning för publicering av bilder inom ramen för publiceringsvillkoren. De priser och värdecheckar som arrangören utlovar på sidan ”Priser” betalas inte ut kontant och kan inte bytas ut. Priserna kan inte överföras till tredje part. Deltagaren avstår från att sätta ramar, vattenstämplar, vinjetter och liknande på de uppladdade bilderna. CEWE förbehåller sig rätten att diskvalificera och radera manipulerade bilder från att delta i CEWE Photo Award. Deltagaren blir inte informerad om detta.
 

12.         Deltagaren kan alltid dra tillbaka en bild från tävlingen genom att radera den via sitt personliga användarkonto. Undantag är foton som efter bedömningen presenteras på sidan ”Vinnare”.
 

13.         Deltagaren godkänner deltagarvillkoren genom att ladda upp fotona.

 

14.         Den juridiska vägen utesluts. Tysk lagstiftning gäller, med undantag för lagen om internationella köp (CISG). Domstol är Oldenburg (Oldbg.).

 

15.         Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet: Skulle en av bestämmelserna i de här deltagarvillkoren helt eller delvis bli overksamma påverkar det inte de övriga deltagarvillkorens giltighet. Istället för den overksamma bestämmelsen gäller den rättsligt tillåtna regeln som i så hög utsträckning som möjligt motsvarar det som uttrycktes i den overksamma bestämmelsen. Likaså ska vid behov analogi tillämpas om det finns luckor i de här deltagarvillkoren.

Partner
  • RSF
  • Nikon
  • Sigma
  • CEWE
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description