Dataskyddsförklaring

CEWE fototävling

Dataskyddsförklaring

Vi, CEWE Sverige (benämns efterföljande CEWE), glädjer oss över ditt besök på vår hemsida samt ditt intresse för deltagande i fototävlingen ”De bästa mobilbilderna”.

I vår förklaring för dataskydd kommer vi informera dig om vilken information CEWE registrerar under ditt besök på vår hemsida och ditt deltagande i fototävlingen, samt hur dessa används.

1. Förklaring om icke-personliga data

När du besöker CEWEs hemsida, samlas automatiskt (alltså inte genom en registrering) generell information. Den använda webbservern lagrar som standard:

- Namnet på din internetleverantör
- Hemsidan som du besöker oss från
- Hemsidor du besöker hos oss
- Din IP-adress.

Denna information är icke personliga data. Det är alltså inte möjligt för oss at knyta dessa data till en bestämd, fysisk person. Informationen blir analyserad anonymt. De används uteslutande för statistiska ändamål samt för att förbättra attraktiviteten, innehålet och funktionaliteten på vår hemsida. Såvida data ges vidare till externa tjänsteutbjudare säkrar vi oss genom tekniska och organisatoriska förberedelser, att föreskrifterna för dataskydd överhålls.

2. Insamling, förarbetning och framsändelse av personliga data

Personliga data samlas bara in av oss i det omfång och för det syfte, som du har gjort dem tillgängliga, som till exempel i förbindelse med registrering till fototävlingen, genom utfyllning av formulär eller skickande av e-post, genom beställning av produkter eller tjänster och vid hänvändning eller inhämtande av material. Dessa personliga upplysningar används bara till reklam- eller undersökningssyfte om du själv uttryckligen har accepterat detta. Dina personliga upplysningar ges inte vidare till tredjepart utan din uttryckliga acceptans. Vidareförmedling av dina personliga upplysningar till upplysningsberättigade statliga institutioner och myndigheter sker bara i förhållande till gällande laggivning och då vi är lagmässigt förpliktade till.

Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke så att det gäller framåt från den tidpunkten.

Tillbakadragningen kan ske formlöst per post till CEWE Sverige, Søren Frichs Vej 38K, 8230 DK-Åbyhøj, eller per e-post till contest@cewefotobok.se.

3. Lagring av data (Data Retention)

Personliga data, som du har gett till oss i förbindelse med en av de i punkt 2 omtalade syften, bevaras och tas bort i förhållande till den gällande lagmässiga förvaringsfristen.

4. E-tracking

Vi uppmärksammar dig på att data på denna webbsida samlas och lagras med e-tracker-teknologi (www.etracker.com) för marknadsförings- och optimeringsändamål. Dessa data används för att framställa en användarprofil under en pseudonym. För detta syfte kan cookies sättas in. Cookies är små textfiler som lagrar den besökandes internetläsare, således att internetläsaren kan kännas igen senare. De data som samlas in med e-tracker-teknologin, används inte för att identifiera den besökande personligt utan ditt särskilda samtycke. Det kan alltid göras en motsägelse mot datainsamlingen och –lagringen med framåt verkande kraft.

Utöva motsägelse

Genom att använda denna webbsida förklarar du dig införstådd med bearbetningen av den insamlade datan genom e-tracker-teknologin i relation till ovanstående beskrivning av art och typ.

5. Google Analytics

Vi gör dig uppmärksam på att denna hemsida använder Google Analytics, som är en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder såkallade cookies. Detta är textfiler som sparas på din dator, så att det blir möjligt för oss at göra en analys av din färd på vår hemsida. Informationerna om ditt användande av denna hemsida, som frambringas via cookies, överförs för att lagras på Googles server i USA. Google använder denna information för att analysera ditt användande av hemsidan och göra rapporter om hemsideaktivitererna till hemsidans ägare. Google ger denna information vidare till tredjepart, såvida de lagmässigt är berättigade till detta, och såvida tredjeparten bearbetar informationen på Googles vägnar. Google kommer under inga omständigheter sätta din IP-adress i förbindelse med andra data från Google. Du kan förhindra installationen av cookies genom en inställning av din browser-mjukvara\ vi gör dig dock uppmärksam på, att du i så fall inte kan använda alla webbsidornas funktioner.

Genom användandet av dessa hemsidor förklarar du dig införstådd med bearbetningen av data via Google jämfört med ovanstående beskrivning av art och typ.

6. Facebook

Vår hemsida innehåller vidare program (plug-ins) från det sociala nätverket Facebook. Dessa drivs uteslutande av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Dessa plug-ins är som led i vår internetnärvaro gjorda lätt igenkännbara med Facebook-logotypen eller tillägget ”Like”. Vid besök på vår hemsida med denna typ av plug-ins, skapar din webbläsare en direkt förbindelse med Facebooks server, varigenom plug-in’ens innehåll överförs till din webbläsare och därifrån inkorporeras i den visade hemsidan. Härvid vidareförmedlas, den information, att du har besökt vår hemsida, till Facebook. Om du själv är inloggad med dina personliga användaruppgifter på Facebook, medans du besöker vår hemsidan, kan ditt hemsidebesök tilläggas på ditt konto. Vid interaktion med plug-ins, som till exempel klick på ”Like” eller vid tillägg av en kommentar, vidareförmedlas denna information direkt till Facebook och sparas här. Om du vill förhindra en sån dataöverföring, ska du logga ut från ditt Facebook-konto innan du besöker vår hemsida.

För ytterligare information om syfte och omfång av datainsamlingen, förarbetningen och användandet av dina data genom Facebook, såväl som dina rättigheter och inställningsmöjligheter i förhållande till beskyddande av ditt privatliv, se vänligen Facebooks redogörelse för beskyddande av privata upplysningar (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php).

7. Cookies

Bortset från den ovanför beskrivna användningen av cookies i förhållande till Google Analytics och e-tracking använder vi på nuvarande tidpunkt inga andra cookies. Vi förbehåller oss dock rättigheten till att sätta in cookies på bestämda områden av vår hemsida, när detta är nödvändigt för en användning eller tjänst som vi erbjuder.

8. Säkerhet

CEWE använder aktuella tekniska och organisatoriska säkerhetsförberedelser för att beskydda de data du tillgängliggör, mot tillfällig och överlagd manipulation, missbruk, förstöring eller åtkomst för ovidkommande personer. I tillfälle av insamling och förarbetning av personliga data överförs data i låst format för att förebygga en tredje parts missbruk av data. Våra säkerhetsföreskrifter revideras löpande i takt med den teknologiska utvecklingen.

9. Informationsrätt

Du har rätt till att vid varje tidpunkt begära information om de data som har sparats om dig, innefattat häri är ursprung och mottagare av dina data såväl som dataförarbetningens syfte. Härtill är en skriftlig förfrågan eller ett e-post till den i punkt 2 nämnda e-postadressen eller till den databeskyddelseansvariga (adress och e-postadress ses nedanför).

10. Uppdatering

Om vi inför nya produkter eller tjänster, ändrar internetstrategi eller när internet- och EDV-säkerhetstekniken vidareutvecklas, blir denna databeskyddelseförklaring uppdaterad. Vi förbehåller oss därför rätt till att till envar tid och oanmält ändra eller komplimentera efter behov eller att ta bort delar härav. Ändringar kommer att offentliggöras här. Därför bör du löpande titta på denna hemsida för att få information om databeskyddsförklaringens aktuella status.

11. Frågor till databeskyddning

Har du ytterligare frågor till våra hänvisningar till databeskyddelse eller till förarbetning av dina personliga upplysningar, kan du till varje tid vända dig direkt till oss eller till den ansvariga för databeskydd.

Kontaktinformation:

CEWE Sverige
Søren Frichs Vej 38K
8230 DK-Åbyhøj
Tel.: +45 8699 1422
E-Mail: contest@cewefotobok.se
Internet: www.cewe.se

Partner
  • https://www.pixizoo.dk/gratis-fotobog
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description